چکیده

امروزه یکی از مباحث فوق العاده جذاب که دارای زمینه های تحقیقی فراوانی می باشد، پردازش تصویر و ویدئو است.

مهمترین موضوعات در این زمینه، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء، محاسبه عمق در یک تصویر، مقایسه تصاویر و تشخیص تغییرات در دو تصویر متوالی می باشد. ویدئو مجموعه ای است از تصاویر پشت سرهم که هر تصویر حالت خاصی را نشان می دهد. بنابراین پردازش بر روی ویدئو، با پردازش بر روی تصویر هیچ فرقی ندارد وفقط در هر لحظه فریم یا تصویر تغییر می کند. در این تحقیق براساس الگوها و استخراج ویژگی های فیلم، که ترکیب و استفاده از چند روش استخراج محتوا است و همچنین با استفاده از روش لبه یابی به روش فازی، اقدام به شات بندی می‏کنیم و این شات بندی را براساس کلاس بندی نروفازی انجام می ‏دهیم. علت استفاده ازکلاس بندی نرو فازی اضافه کردن قوانین مورد نظر برای شات بندی کردن صحیح فیلم و همچنین استفاده از الگوهای نسبتی در این تحقیق هستیم. پردازش بر روی ویدئو زمان زیادی از CPU را تلف کرده و زمان اجرای آن در مقایسه با سایر داده ها، بسیار بیشتراست. بنابراین سعی می کنیم در پردازش ویدئو، از ویدئویی با زمان زیر یک دقیقه استفاده کنیم تا بتوانیم سریعتر نتیجه را مشاهده نمائیم.

این پروژه حاوی کد متلب به همراه ۶۴ صفحه گزارش با فرمت PDF و DOC می باشد.