تشخیص شات فیلم با استفاده از فازی عصبی و لبه یابی با متلب

تشخیص شات فیلم با استفاده از فازی عصبی و لبه یابی با متلب