algoritm

به نام خدا

یکی دیگر از دوره های آموزشی متلب یار به نام آموزش الگوریتم های ژنتیک رو شروع کردم که ۳ قسمت می باشد

هدف اینه که این مبحث رو هم به صورت تئوری و هم عملی بیان کنیم

الگوریتم ژنتیک یکی از تکنیک های بهینه سازی می باشد که بر پایه تکامل زیست شناختی می باشد,

الگوریتم‌ژنتیک دارای مزایای زیادی می باشد که از جمله آن می توان به پیدا کردن چند جواب همزمان و گیر نکردن در مینیمم محلی اشاره کرد و البته کندی آن از معایب آن می باشد

قسمت اول:

تعاریف اولیه مثل کروموزوم, ژن, نسل و جمعیت و تابع ارزیابی و عملگرهای ژنتیکی در این قسمت معرفی شده

کاربردهای الگوریتم های ژنتیک را معرفی کرده ایم

قسمت دوم:

ویژگی های الگوریتم‌‌ژنتیک, مزایا و معایا آن را برشمردیم,

در این قست به بررسی فلوچارت الگوریتم‌ ژنتیک می پردازیم,

هر فاز را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم,

عبارات chromosome , gene , population , generation , crossover , mutation , fitness function را بیشتر می شناسیم

الگوریتم‌ژنتیک را از روی کد مورد بررسی قرار می دهیم,

قسمت سوم:

در این قسمت از آموزش الگوریتم ژنتیک به بحث encoding یا تبدیل مسئله به کروموزوم مناسب می پردازیم,

کروموزوم یک راه کار از مسئله می باشد

انواع کدینگ های مناسب را مورد بررسی قرار می دهیم,

۱- value encoding

۲- binary encoding

۳- permutation encoding

مسئله را در قالب چند مثال مختلف در متلب مورد بررسی قرار می دهیم

و…