شناسایی خودکار اشیا با استفاده از ویژگیهای شکلی-shape detection

شناسایی خودکار اشیا با استفاده از ویژگیهای شکلی-shape detection