فیلترهای بالاگذر و پاییین گذر همومورفیک

فیلتر همومورفیک