با سلام، این پست حاوی یکی از پروژه های رایج درس پردازش تصویر به زبان متلب می باشد. در این پروژه فاز تبدیل فوریه دو تصویر با یکدیگر جابجا شده و خروجی در قالب تصویر نمایش داده می شود

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8

مراحل انجام این پروژه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱- از دو تصویر مختلف تبدیل فوریه بگیرید.

۲- فاز تبدیل فوریه دو تصویر را جابجا نمایید. یعنی فاز تصویر دوم را به تصویر اول دهید و برعکس.

۳- عکس عمل تبدیل فوریه گرفته و دو تصویر جدید را نمایش دهید.

 

این پست حاوی یک داکویمنت PDF نیز می باشد که روند پیاده سازی پروژه مربوطه در آن شرح داده شده است. همچنین نتایج بدست آمده نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این پروژه بسیار مناسب برای دوستانی است که در حوزه فرکانس تصویر مطالعه می نمایند.

با تشکر