قطعه بندی تصاویر رنگی, الگوریتم K-Means

قطعه بندی تصویر با الگوریتم k-means