روش های مختلفی برای سگمنت بندی تصویر وجود دارد که به شرح آن ها در مقاله های دیگر پرداختیم.اما روش مورد بحث ما سگمنت بندی تصویر براساس بافت است.

segment

در این مثال به شما نشان می دهیم که چگونه می توانیم با استفاده از فیلترهای بافتی تصویر را سگمنت بندی کنیم:
۱ – خواندن تصویر.
۲ – ایجاد بافت تصویر .
۳ – ایجاد ماسک ناهموار برای سگمنت بندی بافت زیرین .
۴ – استفاده از ماسک های ناهموار برای سگمنت بندی بافت بالای.
۵ – مشاهده نتیجه ی سگمنت بندی .