با سلام، این پست حاوی چند پروژ مفید در ضمینه پردازش تکاملی(الگوریتم ژنتیک)همراه فایل های تایپ شده وکد مربوطه می باشد.

عنوان پروژه ۱: روشهای انتخاب در پردازش تکاملی

عنوان پروژه ۲: حل tsp با الگوریتم ژنتیک

عنوان پروژه ۳: Evolutionary Fuzzy Systems

عنوان پروژه۴: گزارشی بر مساله:TSP:Traveling Salesman Problem

عنوان پروژه ۵: نمایش ها  و کدینگ ها در الگوریتم های ژنتیک

عنوان پروژه ۶:چگونگی پیاده سازی  مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیگ

عنوان پروژه ۷:الگوریتم های فرهنگی