تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک

فیلم آموزشی بهینه سازی تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک