کانتور فعال Active contour

قطعه بندی تصویر با استفاده از مدل کانتور فعال