قطعه بندی تصویر

قطعه بندی تصویر با الگوریتم Level Set