پردازش تصویر

۴۰ تصویر چهره برای پردازش تصویر (ORL face database)