در این پایان نامه در ابتدا مقدمه و تاریخچه ی  مختصری از پنهان نگاری ارائه می شود. سپس مفاهیم و تعاریفِ کلی مرتبط با پنهان نگاری و به خصوص پنهان نگاری در تصاویر رنگی مورد بحث قرار می گیرند و بعد از این، مفاهیم و تعاریفِ مرتبط با فضای رنگ و جدیدترین روش های پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف تصاویر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در پایان نتایج ِ پیاده سازی پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف مورد بررسی قرار داده می شود. در ضمن برای کم کردن BER در دو فضای رنگ YUV و YCbCr روشی پیشنهاد شده که نتایج پیاده سازی آن در فصل چهارم آورده شده است.

کلید واژه: پنهان ­نگاری، نهان­کاوی، فضای رنگ، تصاویر رنگی

فهرست مطالب را در ادامه مطلب ببینید

چکیده.. ۲

مقدمه.. ۸

تاریخچه

.. ۹

فصل اول : مفاهیم و تعاریف مرتبط با پنهان نگاری

۱-۱ سیستم های امنیتی و پنهان سازی اطلاعات.. ۱۱

۱-۱-۱ رمزنگاری. . …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱-۲ مخفی سازی اطلاعات.. ۱۲

۱-۱-۲ -۱ پنهان نگاری.. ۱۲

۱-۱-۲ -۱  آب نشانی و کاربرد های آن.. ۱۲

۱-۲ مدل کلاسیک پنهان نگاری.. ۱۳

۱-۳ تفاوت پنهان نگاری و آب نشانی.. ۱۵

۱-۴ تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری.. ۱۶

۱-۵ انواع مختلف پنهان نگاری  از نظر نوع شئِ پوشش.. ۱۷

۱-۵-۱ پنهان نگاری در متن.. ۱۸

۱-۵-۲ پنهان نگاری در صدا.. ۱۸

۱-۶  کاربردها ی پنهان نگاری.. ۱۹

۱-۷ نهان کاوی

.. ۱۹

فصل دوم : مفاهیم کلی و روش های پنهان نگاری در تصویر…….. ۲۱

۲-۱ تعاریف و مفاهیم کلی.. ۲۱

۲-۲ فشرده سازی تصاویر.. ۲۲

۲-۳ پنهان نگاری در تصویر.. ۲۳

۲-۳-۱ فرآیند تعبیه واستخراج اطلاعات.. ۲۳

۲-۴  دسته بندی روش های پنهان نگاری در تصاویر.. ۲۴

۲-۴-۱ پنهان نگاری در دامنه مکانی تصویر.. ۲۵

۲-۴-۱-۱ LSB در تصاویر رنگی ۲۴ بیتی.. ۲۵

۲-۴-۱-۲  LSB در تصاویر رنگی ۸ بیتی.. ۲۶

۲-۴-۲ پنهان نگاری در دامنه تبدیلات (دامنه فرکانسی) تصویر.. ۲۷

۲-۴-۳ پنهان نگاری وفقی

.. ۲۷

فصل سوم: روش های نوین پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف…… ۲۸

۳-۱ سیستم بینایی انسان.. ۲۸

۳-۲ مفاهیم و تعاریف مرتبط با فضای رنگ.. ۲۹

۳-۳فضاهای رنگ مرتبط با کامپیوتر۳۱

۳-۳-۱ فضای رنگ RGB(Red Green Blue. 31

۳-۳-۲ فضای رنگ  CMY(K)(Cyan Magenta Yellow (Black)). 31

۳-۳-۳ فضای رنگ HSV(Hue saturation value). 32

۳-۳-۴ فضای های رنگ YIQ, YUV, YCbCr. 32

۳-۴ تبدیل فضای رنگ RGB  به فضاهای رنگ مختلف و بالعکس.. ۳۳

۳-۴-۱ تبدیل فضای رنگ RGB به فضای رنگ CMY و تبدیل معکوس آن.. ۳۳

۳-۴-۲ تبدیل فضای رنگ RGB به فضای رنگ YUVو تبدیل معکوس آن.. ۳۳

۳-۴-۳ تبدیل فضای رنگ RGB به فضای رنگ YCbCr. 34

۳-۴-۴ تبدیل فضای رنگ RGB به فضای رنگ YIQو تبدیل معکوس آن.. ۳۴

۳-۴-۵ تبدیل فضای رنگ RGB به فضای رنگ HSVو تبدیل معکوس آن.. ۳۵

۳-۵  معیارهای متداول مقایسه روش های پنهان نگاری.. ۳۷

۳-۶ روش های پنهان نگاری در فضای رنگ RGB.. 38

۳-۶-۱ روش pixel Indicator  ۳۹

۳-۶-۲ روش Intensity based variable bits  ۴۰

۳-۶-۳ روشMKA(Modified Kekre’s Algorithm).. 44

۳-۶-۴ روش توسعه یافتۀ  MKA.. 46

۳-۶-۵روش A High Capacity Information Hiding Algorithm In Color Image  ۴۶

۳-۶-۶ روشAn Image Steganography Method with High Hiding Capacity Basde on RGB Image  ۵۱

۳-۶-۷ روش پنهان نگاری در فضای رنگ YUV

.. ۵۳

فصل چهارم: مقایسه روش های پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف.. ۵۵

۴-۱  پنهان نگاری در فضای رنگ RGB.. 55

۴-۲  پنهان نگاری در فضای رنگ YUV.. 56

۴-۲-۱ روش پیشنهادی برای کم کردن BER در فضای رنگ YUV.. 58

۴-۳ پنهان نگاری در فضای رنگ YCbCr.. 59

۴-۳-۱ روش پیشنهادی  برای کم کردن BER در فضای رنگ YCbCr. 60

۴-۴ پنهان نگاری در فضای رنگ YIQ.. 61

۴-۵ پنهان نگاری در فضای رنگ HSV

.. ۶۲

نتیجه گیری.. ۶۴

منابع.. ۶۵

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. ۶۷

بعد از افزودن به سبد خرید و پرداخت آنلاین لینک ها نمایش داده می شود.