با سلام
هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی کد MATLAB شبکه‌ عصبی LVQ می‌باشد. این کد بایستی بگونه‌ای باشد که کاربر بتواند توسط یک رابط گرافیکی نقاط ورودی را تولید کرده و پارامترهای شبکه را تنظیم نموده و با وارد کردن نمونه تست ، پاسخ شبکه را مشاهده نماید. Code book لازم برای شبکه LVQ از طریق تابع K-means ایجاد می‌گردد. در این برنامه از LVQ برای خوشه‌بندی استفاده شده است.

راهنمای کاربری

محیط گرافیکی نرم‌افزار شامل پارامترهای تولید ورودی، پارامترهای تابع k-means و LVQ می‌باشد. محیط دارای سه نمودار است که در اولین نمودار از سمت چپ، نقاط ورودی نمایش داده می‌شوند. نقاط ورودی از طریق تابع nngenc تولید می‌شوند. سپس کاربر نقاط ورودی را با توجه به تعداد کلاس دلخواه، توسط k-means کلاس‌بندی می‌کند و در نمودار وسط نمایش داده می‌شود. پس از کلاس بندی codebook لازم برای LVQ نیز تولید می‌شود. پس از آن کاربر می‌تواند یک نقطه دلخواه برای کلاس‌بندی به شبکه وارد کند که پس از آموزش دسته‌ آن مشخص می‌شود. ماتریس وزن شبکه نیز پس از اتمام آموزش در جدولی نوشته می شود. نمودار سمت راست نیز بردار وزن LVQ و ورودی را همزمان نشان می‌دهد.

شبکه عصبی LVQ

در شکل زیر نحوه استفاده از محیط گرافیک برای ۲۵۰ نقطه ورودی که در ۴ دسته کلاس بندی شده‌اند نشلان داده شده است. بردارهای وزن LVQ نیز در نمودار سوم به همراه ورودی نمایش داده شده‌اند.

پروژه شبکه عصبی LVQ