شناسایی سیستم پاندول معکوس

شناسایی سیستم پاندول معکوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در متلب