مبحث کنترل مقاوم از دروس و بحث های مهندسی کنترل است که معمولا در چارت درسی با عنوان مباحث ویژه در کنترل و به عنوان درسی تخصصی اختیاری ارائه می شود.

در پیاده سازی تمامی بحث های مهندسی ، ممکن است که مدل سیستم با عدم قطعیت هایی همراه باشد که هدف سیستم کنترل مقاوم، کنترل در حضور این عدم قطعیت ها و حفظ پایداری سیستم است

شما می توانید در مورد یک موضوع یا پروژه دلخواه روش های کنترل مقاوم را اجرا و پیاده سازی نمایید.