تشخیص چهره

شناسایی چهره یکی ازسیستم های گروه شناسایی بیولوژیک می باشد.

دراین سیستم هدف شناسایی افراد درشرایط مختلف پس ازدریافت یکسری تصویرچهره ازافرادمی باشد.

این سیستم با استفاده از روشی ساده عمل تشخیص چهره را انجام میدهد

یعنی در دو فاز ابتدا تعدادی تصور از هر شخص برای آموزش دریافت می کند برای یادگیری شبکه

بعد تصویر جدیدی که به عنوان تست به شبکه داده می شود را در سیستم پیدا کرده و به عنوان خروجی برمی گرداند

در این پروژه از دیتاست ORL استفاده شده که کنار پروژه قرار گرفته است

همراه سورس پروژه در متلب داکیومنت مربوطه نیز قرار گرفته که توضیحات آن برای درک بیشتر پروژه لازم است