goftar

با سلام

در تحلیل سریهای زمانی DTW یک الگوریتم برای مقیاس شباهت بین دو دنباله موقتی است که ممکن است در زمان و سرعت متفاوت باشد. برای نمونه شباهت در الگوهای قدم زدن می تواند با استفاده از DTW شناسایی شود، حتی اگر اگر فردی سریعتر از دیگری گام بردارد و قدم بزند. یک کاربرد بسیار رایج DTW شناسایی اتوماتیک گفتار است.

روش های بسیاری برای تشخیص گفتار و صوت بکار می روندو مراحل زیادی برای تشخیص، تجزیه و تحلیل صوت وجود دارد. تشخیص صوت معمولا با ایجاد نمونه های دیجیتال از صوت انجام می گیرد. و در مرحله بعد نمونه های صوت کوانتیزه می شوند و در دسته بندی های مشخص قرار میگیرند و بعد هم سیگنال های آماده شده مقایسه می شوند تا کمترین فاصله بین آنها به عنوان نمونه مورد قبول انتخاب شود و سیگنال ورودی تشخیص داده شود. این مرحله تشخیص با استفاده از متدهای مانندDTW   انجام میدهند.

در این پست، برنامه پیاده سازی شده DTW در متلب به همراه یک PDF که حاوی تشریح این روش است موجود می باشد.