با سلام، این پست حاوی پروژه شمارش تعداد انگشتان باز یک دست با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون در متلب می باشد. تمامی مراحل پیاده سازی و اجرا این پروژه بصورت ویدئو آموزش داده شده است.

هدف پیاده سازی سیستمی است که با استفاده از آن بتوانیم تعداد انگشتان باز یک دست را بشماریم
از آنجا که این مساله تقریبا یک مساله دسته بندی یا classification به شمار می رود و این گونه مسائل با شبکه های عصبی خوب حل می شوند ما از شبکه عصبی مصنوعی برای این امر استفاده کرده ایم.

 

این پروژه با استفاده از شبکه عصبی یک تصویر را دریافت‌کرده و تعداد انگشتان باز آن را به‌شما برمیگرداند

کد مربوطه به زبان متلب نوشته شده است,

تمامی گام های این کد در فیلم آموزش داده شده است و خروجی ها بررسی شده است

داکیومنت مربوطه نیز آماده شده است و توضیح کد نیز موجود است

شبکه عصبی مورد استفاده پرسپترون می باشد و تعداد نرون های ورودی ۱۰۰۰۰ و تعداد نرون های خروجی ۶ عدد می باشد