با سلام

هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی کد MATLAB شبکه‌ عصبی تداعیگر خطی (Associative Memory Network) می‌باشد. این کد بایستی بگونه‌ای باشد که کاربر بتواند توسط یک رابط گرافیکی بردار ورودی و هدف را وارد کرده و پارامترهای شبکه را تنظیم نموده و با وارد کردن نمونه تست ، پاسخ شبکه را مشاهده نماید.

 

راهنمای کاربری

محیط گرافیکی نرم‌افزار شامل حداکثر ۵ بردار ورودی و ۵ بردار هدف است که کاربر با استفاده از قانون Hebb و Widrow می‌تواند شبکه را آموزش داده و توسط یک نمونه تست ، بردار خروجی را مشاهده نماید.

هر یک از بردارها دارای ۱۵  آرایه است که کاربر می‌تواند با استفاده از تنظیمات تعداد و طول بردار ورودی و هدف را تعیین نماید.

در شکل زیر نحوه استفاده از محیط گرافیک برای ۴ بردار ورودی با طول ۴  و ۴ بردار هدف با طول ۲ را نشان می‌دهد. قانون یادگیری نیز Hebb انتخاب شده است.

شبکه‌ عصبی تداعیگر خطی

 

کابر با استفاده از قسمت Set Pattern قادر است که بردارهای ورودی ، هدف و تست را توسط جدولی تعیین کرده و در Pattern مورد نظر اعمال نماید.

در قسمت پایین پارامترهای شبکه نیز وزن شبکه در جدولی آورده می‌شود. کاربر با فشردن دکمه Start نمونه تست را اعمال کرده و خروجی را مشاهده می‌کند.

در شکل زیر قانون Widrow مورد استفاده قرار گرفته است. در این تست از ۳ بردار ورودی و هدف استفاده شده است که طول هر یک ۱۵ است.

از آنجاکه بردارهای ورودی و هدف یکسان هستند شبکه بصورت Auto Associative عمل می کند.

شبکه‌ عصبی تداعیگر خطی در متلب