با سلام

این پست حاوی کد متلب الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر ام آر آی می باشد. این کد، پیاده سازی بخش استخراج متن مقاله ای با عنوان زیر می باشد.

A study on fuzzy clustering for magnetic resonance brain image segmentation using soft computing approaches

این مقاله از سه بخش بمنظور قطعه بندی تصویر مغز تشکیل شده است. تصاویر MRI از بخش های مغز و غیر مغز همچون جمجمه، چربی و .. تشکیل شده است. اولین بخش از الگوریتم پیشنهادی مقاله مربوط به استخراج قسمت مغز از تصویر MRI می باشد.

بلوک دیاگرام زیر شامل گام های مربوط به الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر MRI می باشد:

a1

کد متلب موجود در این پست شامل اعمال تک تک گام های فوق می باشد.

همچنین یک فایل PDF ضمیمه این پست می باشد که مربوط به توضیح بخش های مختلف کد متلب می باشد.

مقاله را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

 

کلید واژه:

ناحیه بندی تصویر,کد متلب قطعه بندی تصویر , کد متلب ناحیه بندی تصویر,image segmentation,کد متلب الگوریتم استخراج بخش مغز از تصویر ام آر آی,Otsu’s thresholding method, two-level connected component, dilation, erosion

 

با تشکر