filter1

یکی دیگر از انواع فیلترهای تصویر Adaptive است که یک فیلتر پایین گذر برای فیلترگذاری تصاویر خاکستری است که توسط نویزها با قدرت ثابت تنزل کیفیت پیدا کرده اند.از این فیلتر می توان برای تصاویر رنگی هم استفاده کرد به شرطیکه در ابتدا آن را به خاکستری تبدیل کنیم.