یکی دیگر از انواع فیلترهای تصویر Adaptive است که یک فیلتر پایین گذر برای فیلترگذاری تصاویر خاکستری می باشد که توسط نویزها با قدرت ثابت تنزل کیفیت پیدا کرده اند.

از این فیلتر می‌توان برای تصاویر‌رنگی هم استفاده‌کرد به شرطی‌که در ابتدا آن را به خاکستری تبدیل کنیم.