با سلام

در این قسمت شبکه عصبی (Group Method of Data Handling)GMDH را معرفی می کنیم.

شبکه های GMDH برگرفته از روش حل معادلات چند مجهولی مرتبه بالا به نام GMDH یا ایواخننکو است. این شبکه ها به دلیل استفاده از نورون های ویژه ای به نام N_Adaline می توانند به صورت شی گرایی استفاده شوند و نحوه ی گسترش دادن آن ها بسیار ساده است. زیرا می توان با استفاده از اصول شی گرایی، نورون های جدیدی افزود.

نورون های N_Adaline تابعی مرتبه دوم هستند بنابراین شبکه های GMDH توانایی تقریب گر غیر خطی بالایی دارند.

نکته ی دیگر شبکه های GMDH اینست که می توان نحوه ی ساخت شبکه را در مرحله ی آموزش تعیین کرد و در نتیجه می توان ساختار بهینه را به دست آورد.

در این جلسه مهم ترین مطالبی که ذکر خواهند شد به شرح زیر می باشند:

۱- ایده ی اصلی شبکه ی GMDH (وارد بحث ریاضیاتی آن نمی شویم)

۲- نحوه ی ساخت یک نورون N_Adaline

۳- نحوه ی آموزش نورون N_Adaline

۴- ساخت شبکه ی GMDH توسط نورون N_Adaline

۵- روش تعیین ساختار شبکه در حین آموزش

۶- کتابخوانه های دارای کد GMDH

۷- آموزش ساخت اشیا و کد زنی نورون های N_Adaline و در نتیجه ساخت شبکه ی GMDH در متلب

تذکر:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

کلید واژه:

GMDH,ivakhnenko,Group Method of Data Handling,ایواخننکو,شبکه عصبی برای حل معادلات پیچیده,Deconstructive Method,روش تخریب,Constructive Method,روش سازنده