حل مسئله n وزیر در سی شارپ

در این مجموعه آموزشی شما یاد میگیرید که چگونه مسئله n  وزیر را با الگوریتم ژنتیک حل کنید

پروسه کار را به ترتیب در فیلم توضیح داده ایم

تولید کروموزوم نشان دهنده یک راه کار از مسئله

تولید نسل اولیه به تعداد n جمعیت

نوشتن تابع ارزیابی برای بررسی کروموزوم ها و انتخاب بهترین کروموزم

نوشتن تابع های crossover , mutation برای تولید فرزندان از نسل قبلی

نوشتن تابع selection برای انتخاب بهترین های نسل قبلی

مسئله کاملا پارامتریک هست و همه پارامتر ها قابل تغییر هست